व्याजदर / सेवाशुल्क

मुदत ठेवीवर व्याजाचे दर(१/११/२०२० पासून)

अ. क्र.

ठेवीचा प्रकार

द.सा.द.शे.व्याजदर

१.

१५ दिवस ते ९० दिवस पर्यंत

५.००%

२.

९१ दिवस ते १८० दिवस पर्यंत

६.००%

३.

१८१ दिवस ते १ वर्षाच्या आत

७.००%

४.

१ वर्ष ते २ वर्षाच्या आत

८.००%

५.

२ वर्ष ते ३ वर्षाच्या आत

८.००%

६.

३ वर्ष ते ५ वर्षाच्या आत

७.५०%

७.

५ वर्ष ते १० वर्षापर्यंत

८.००%

८.

समृद्धी ठेव योजना(५५५ दिवस)

९.००%

*

बचत ठेवी

३.५०%

*

चालू ठेवी

निरंक